Harmonogram na rok 2018 dla mieszkańców Podkowy Leśnej

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi wymaganiami jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 lipca 2017 r. powstał obowiązek osobnego gromadzenia odpadów papieru i tektury. Urząd Miasta organizując nowy przetarg podporządkował się wspomnianemu Rozporządzeniu, dlatego od 1 lutego 2018 r. zmieniają się zasady odbioru odpadów jak również sposób podziału terenu miasta na rejony.

Zmiany w podziale rejonów dotyczą wyłącznie mieszkańców z rejonu 4. Rejon ten zostaje przyłączony do istniejących rejonów 1-3.

Do rejonu 1 włączono mieszkańców ulic : Ejsmonda, Krasińskiego, Mickiewicza, Młochowskiej, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego i Żeromskiego.

Do rejonu 2 włączono mieszkańców ulic : 11 Listopada, Cichej, Granicznej, Kolejowej, Sosnowej i Wierzbowej.

Do rejonu 3 włączono mieszkańców ulic : Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Grabowej, Jaworowej, Kasztanowej, Klonowej, Kościelnej, Lipowej, Topolowej i Wschodniej.

Zmiany w sposobie gromadzenia i odbioru odpadów

Od 1 lutego 2018 r. odbiór odpady należy gromadzić selektywnie w następujących frakcjach :

ODPADY ZMIESZANE – gromadzimy w worku czarnym dostarczanym przez naszą firmę. W ramach odpadów zmieszanych odbierane są pozostałości z sortowania dla mieszkańców z zadeklarowaną segregacją odpadów lub wszystkie odpady dla mieszkańców nie segregujących odpadów.

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH – gromadzimy w worku żółtym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów tworzyw sztucznych zaliczamy butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych opróżnione z zawartości, reklamówki, folie, drobne elementy metalowe, opakowania typu TETRA-PAK i inne wielomateriałowe.

ODPADY PAPIERU I TEKTURY – gromadzimy w worku niebieskim dostarczanym przez naszą firmę. Do nowej frakcji zaliczamy tekturę, tekturę falistą, gazety, książki itp. Odpady papieru odbierane są w terminie odbioru odpadów z tworzyw sztucznych.

ODPADY SZKŁA – gromadzimy w worku zielonym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów szkła zaliczamy szkło opakowaniowe – słoiki i butelki.

ODPADY ZIELONE – gromadzimy we własnych workach o pojemności 120 l. Do odpadów zielonych zaliczamy trawę, liście, drobne gałęzie. Worek ten nie powinien być zapełniony w sposób umożliwiający jego załadunek na samochód. Tak jak w roku ubiegłym obowiązuje limit 1 worka 120 l miesięcznie z wyjątkiem miesięcy październik i listopad, gdzie możliwy jest odbiór do 10 worków 120 l. Odpady zielone zabierane są w terminie odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – gromadzimy w worku brązowym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczamy odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), zwiędłe kwiaty oraz resztki jedzenia. Odpady ulegające biodegradacji zabierane są w terminie odbioru odpadów zmieszanych. Uwaga! Do worka wkładamy odpady bez dodatkowych reklamówek, worków itp.

POPIÓŁ – gromadzimy we własnych workach o pojemności 120l. Tu również zwracamy uwagę na rozważne zapełnianie worków umożliwiający załadunek worka na samochód. Popiół odbierany jest w terminie odpadów szkła.

GABARYTY, ZUŻYTE RTV-AGD, CHEMIKALIA, OPONY, GRUZ – odbierany jest po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zbiórki. Odpady należy wystawić wieczorem w dzień poprzedzający zbiórkę lub do godziny 7.00 w dniu zbiórki. Gruz odbierany jest we własnych workach 120l o wadze do 25 kg. Maksymalna ilość worków z gruzem to 5 szt.

PRZETERMINOWANE LEKI – odbierane są z pojemników zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta. Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

ZUŻYTE BATERIE – odbierane są z pojemników zlokalizowanych w Zespole Szkół, Urzędzie Miasta oraz CKiIO

ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI – odbierane są z pojemnika zlokalizowanego w Urzędzie Miasta

TEKSTYLIA – odbierane są z pojemników na odzież. Szczegółowy wykaz lokalizacji pojemników dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.

HARMONOGRAMY
Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3