Harmonogram od lutego do kwietnia 2019 dla mieszkańców Podkowy Leśnej

Szanowni Mieszkańcy,
Poniżej przedstawiamy harmonogram obowiązujący od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z życzeniem Urzędu Miejskiego harmonogram został zoptymalizowany. W jednym dniu odbierane są worki czarne (odpady niesegregowane i pozostałości z segregacji odpadów), niebieskie (papier) i żółte (tworzywa sztuczne i złom), natomiast w drugim terminie odbieramy worki zielone (szkło) oraz brązowe (odpady kuchenne). Odpady te są odbierane co 14 dni. Popiół oraz odpady biodegradowalne (trawa, liście) odbierane są raz w miesiącu.

Rodzaje odbieranych odpadów :

ODPADY ZMIESZANE – gromadzimy w worku czarnym dostarczanym przez naszą firmę. W ramach odpadów zmieszanych odbierane są pozostałości z sortowania dla mieszkańców z zadeklarowaną segregacją odpadów lub wszystkie odpady dla mieszkańców nie segregujących odpadów.

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH – gromadzimy w worku żółtym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów tworzyw sztucznych zaliczamy butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych opróżnione z zawartości, reklamówki, folie, drobne elementy metalowe, opakowania typu TETRA-PAK i inne wielomateriałowe.

ODPADY PAPIERU I TEKTURY – gromadzimy w worku niebieskim dostarczanym przez naszą firmę. Do nowej frakcji zaliczamy tekturę, tekturę falistą, gazety, książki itp. Odpady papieru odbierane są w terminie odbioru odpadów z tworzyw sztucznych.

ODPADY SZKŁA – gromadzimy w worku zielonym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów szkła zaliczamy szkło opakowaniowe – słoiki i butelki.

ODPADY ZIELONE – gromadzimy we własnych workach o pojemności 120 l. Do odpadów zielonych zaliczamy trawę, liście, drobne gałęzie. Worek ten nie powinien być zapełniony w sposób umożliwiający jego załadunek na samochód. Tak jak w roku ubiegłym obowiązuje limit 1 worka 120 l miesięcznie z wyjątkiem miesięcy październik i listopad, gdzie możliwy jest odbiór do 10 worków 120 l.

ODPADY BIODEGRADOWALNE – gromadzimy w worku brązowym dostarczanym przez naszą firmę. Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), zwiędłe kwiaty oraz resztki jedzenia. Odpady ulegające biodegradacji zabierane są w terminie odbioru szkła. Uwaga! Do worka wkładamy odpady bez dodatkowych reklamówek, worków itp.

POPIÓŁ – gromadzimy we własnych workach o pojemności 120l. Tu również zwracamy uwagę na rozważne zapełnianie worków umożliwiający załadunek worka na samochód. Popiół odbierany jest w terminie odpadów biodegradowalnych (trawa, liście).

GABARYTY, ZUŻYTE RTV-AGD, CHEMIKALIA, OPONY, GRUZ – odbierany jest po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zbiórki. Odpady należy wystawić wieczorem w dzień poprzedzający zbiórkę lub do godziny 7.00 w dniu zbiórki. Gruz odbierany jest we własnych workach 120l o wadze do 25 kg. Maksymalna ilość worków z gruzem to 5 szt.

PRZETERMINOWANE LEKI – odbierane są z pojemników zlokalizowanych w aptekach na terenie miasta. Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

ZUŻYTE BATERIE – odbierane są z pojemników zlokalizowanych w Zespole Szkół, Urzędzie Miasta oraz CKiIO

ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI – odbierane są z pojemnika zlokalizowanego w Urzędzie Miasta

TEKSTYLIA – odbierane są z pojemników na odzież. Szczegółowy wykaz lokalizacji pojemników dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.

HARMONOGRAMY
Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3